De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

R.K. school

Catechese

Wij zijn een Katholieke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

We werken aan de vorming en ontwikkeling van kinderen die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, die de toekomst inkijken. Voor die toekomst geven wij het geloof in een betere wereld mee: door het samen vieren en de godsdienst en levensbeschouwelijke vorming; door het scheppen van een opvoedingsklimaat met waarden en normen, waarin verdraagzaamheid, solidariteit en zorg voor zwakkeren een belangrijke rol spelen; door het voorleven van respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging; door het nabij zijn in vreugde en verdriet.

 

Vanuit deze visie is de RVKO tot de volgende zeven kernwaarden gekomen:

1. Verwondering voor al wat leeft en het mysterie van het bestaan;

2. Respect voor het leven van mens en dier, voor het unieke van elke mens;

3. Verbondenheid met elkaar, solidariteit;

4. Zorg voor natuur, cultuur, medemensen;

5. Gerechtigheid door recht te doen aan de ander, oog te hebben voor onrecht;

6. Vertrouwen in het leven, in jezelf, in de ander, in de toekomst;

7. Hoop en hoopvol omgaan met ieders beperktheid en eindigheid.

 

Dit uit zich tevens in het schoolleven van alledag: in de omgang met collega’s, leerlingen en ouders, in de keuzes die gemaakt worden op levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied, alsmede in de wijze waarop de school wordt georganiseerd en geleid. Daarmee wordt een sfeer gecreëerd die past bij onze katholieke identiteit, waarin kinderen zich veilig voelen en tot hun recht komen.

 

Om ons godsdienstonderwijs handvatten te geven werken we met de methode ‘Hemel en Aarde’. We willen de kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen bieden om levensvragen te stellen en samen persoonlijke antwoorden te vinden. Hemel en Aarde draagt op een creatieve manier bij aan de religieuze ontwikkeling van kinderen.

We nodigen de kinderen in de lessen uit voor een ontdekkingstocht waarin verwondering, verbeelding en verbinding centraal staan. Waarin ze op zoek gaan naar wat er – in meer of mindere mate – al is. Datgene wat ze niet zien, maar soms wel voelen of weten. Een uitdaging die zinvol en soms spannend is, maar daarom ook vooral speels en leuk.